Klachten en verbetersuggesties

We doen ons uiterste best om de inwoners van Culemborg goed van dienst te zijn. Ondanks dat gaat het weleens mis. Dan is het goed te weten dat wij altijd open staan voor klachten en verbetersuggesties. Hieronder beschrijven we de klachtenregeling. Verbetersuggesties of andere tips zijn welkom via info@elkwelzijn.nl

Klachtenregeling

Wanneer een inwoner niet tevreden is met de gegeven ondersteuning of handelingswijze van een professional van ElkWelzijn, of een andersoortige klacht heeft over de organisatie, dan kan deze een klacht indienen.

De betrokken medewerker gaat in gesprek met de desbetreffende inwoner over de klacht. Het doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De medewerker licht altijd de direct leidinggevende in over de klacht. Zo nodig kan de leidinggevende direct aansluiten bij het gesprek tussen inwoner en medewerker. Komen medewerker en inwoner er samen niet uit, dan kan de inwoner schriftelijk een klacht indienen bij de leidinggevende of via klachten@elkwelzijn.nl.

Als de inwoner mondeling de klacht wil indienen, dan zal de leidinggevende in gesprek gaan met de inwoner. Deze legt de klacht schriftelijk vast en laat dit door de inwoner ondertekenen.

Klachtenbehandeling

De directeur/bestuurder van ElkWelzijn ontvangt en registreert de schriftelijk ingediende klacht en verzendt binnen één week een kopie aan de betrokken medewerker. Wordt de klacht terecht geacht, dan neemt de leidinggevende een besluit tot te nemen maatregelen en/of bemiddeling. Hiervan wordt de indiener van de klacht schriftelijk op de hoogte gesteld.

Als de inwoner het oneens is met de uitspraak die volgt uit de behandeling van de klacht, kan deze in beroep gaan bij de directeur/bestuurder. Dit dient binnen twee weken te gebeuren. Bij dit beroep dient de inwoner een motivatie te geven. Het besluit over het beroep wordt binnen twee weken schriftelijk door de directeur/bestuurder bekend gemaakt.

Gaat het om een klacht van de inwoner jegens de directeur/bestuurder, dan zal het beroep gewend worden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze doorloopt dan dezelfde procedure als de directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder, of in het geval van een klacht jegens de directeur/bstuurder, de voorzitter van de Raad van Toezicht, kan een onafhankelijke commissie instellen. Deze commissie zal samengesteld worden met wederzijds goedkeuren. Deze commissie krijgt een adviesrol in het beroep. De inwoner heeft de mogelijkheid om aan te geven dat het zijn/haar wens is dat er een onafhankelijke commissie meekijkt met het beroep.