ElkWelzijn is de welzijnsorganisatie van Culemborg en omgeving. Een organisatie die zich inzet voor een leefbare samenleving voor álle Culemborgers.

ElkWelzijn in 2021-2025

In 2021 maakten we een plan voor de toekomst. We kwamen uit op 4 grote uitdagingen in de wereld om ons heen. Daar willen we ons mee verbinden de komende jaren. Wij zetten mensen in beweging en dit doen wij nooit alleen. Daarom heet het plan: Samen Vooruit.

Download het Strategisch plan 2021-2025: Samen Vooruit, lees de samenvatting of bekijk het filmpje.

Een tekening maakt het plan visueel. Ook onze rol en de inhoud van ons werk, komt terug in deze tekening.

Oranje: de vier uitdagingen   –   Wit: onze rol –   Paars: de mensen en de inhoud van het werk van ElkWelzijn

Missie

ElkWelzijn wil in en om Culemborg bereiken dat:

  • mensen zich met elkaar verbonden voelen
  • er begrip en respect is voor elkaar
  • iedereen mee kan doen naar vermogen
  • mensen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat hen voor ogen staat

Visie

Elkwelzijn staat voor meedoen. ElkWelzijn heeft een sterk, divers en groot netwerk en is voor veel inwoners het eerste aanspreekpunt bij zorgen of vragen.

De impact van ElkWelzijn is breed. Onze focus is niet puur op de kwetsbaarste groepen, maar op de samenleving als geheel. Door mensen die dit nodig hebben te ondersteunen, hebben we impact op de gehele maatschappij.

Onze basis is het aanwezig zijn in de wijk en op plekken waar mensen wonen, leven en werken. We leggen contact, kijken en luisteren. Zodat we weten wat inwoners bezighoudt en wat wensen, zorgen en kansen zijn.

We hebben continu contact met inwoners van Culemborg en de gemeenschappen waarin we actief zijn.Medewerkers zijn dichtbij en gemakkelijk bereikbaar. Doordat zij weten wat er speelt, kan ElkWelzijn signaleren en flexibel inspelen op veranderende behoeften. We leggen verbindingen, tussen individuen, groepen en organisaties.

We verbinden en stimuleren. Zodat activiteiten tot bloei komen, kansen verzilverd worden en mensen elkaar ontmoeten, kennen en steunen. We stimuleren en ondersteunen initiatieven van inwoners voor meer ontmoeting en sociale samenhang in wijken en buurten. Onze kennis hiervan delen we met onze partners zodat zij hun rol beter kunnen vervullen. Samenwerken is voor ons vanzelfsprekend. We zijn creatief in het zoeken naar mogelijkheden, kansen en nieuwe wegen. We zijn een ondernemende organisatie die laat zien wat ze doet.

We ondersteunen op een manier die passend is. Waar mogelijk collectief, waar nodig individueel. We zijn een schakel tussen informele en formele zorg. Zodat wie steun nodig heeft, deze snel en op maat krijgt.

Als mensen het niet volledig zelf redden, dan helpen we hen zelf oplossingen te vinden op een manier die bij hen past. Eigen regie staat voorop. We stimuleren dat er voldoende oplossingen zonder professionele hulp voorhanden zijn. Dus dat familie, vrienden en buren in staat zijn hulp en mantelzorg te bieden, en dat er passende vrijwilligers(projecten) zijn. We leggen verbindingen tussen hulpvragers en hulpbieders.

Kernwaarden

Betrouwbaar: we zijn zorgvuldig in contacten, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn een professionele organisatie met deskundige en betrokken medewerkers.

Betrokken: we zijn begaan met mensen, ons werk is mensenwerk, we voelen ons betrokken bij wat er gebeurt in Culemborg, we staan midden in de gemeenschap.

Ondernemend: we gaan erop af, we zien en benutten kansen, spelen actief in op ontwikkelingen en trends, we werken efficiënt en zijn een lerende organisatie.

Flexibel: we bewegen mee met wat de samenleving van ons verwacht, zoeken naar creatieve oplossingen en houden het vizier open voor onverwachte of onconventionele mogelijkheden.

Samen doen: we doen het werk altijd samen, met bewoners, cliënten, vrijwilligers, partnerorganisaties, bedrijven en overheid.