Privacyverklaring

November 2018

Dit is het Privacy Reglement van ElkWelzijn. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt ElkWelzijn uw persoonsgegevens.

ElkWelzijn vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ElkWelzijn veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft ElkWelzijn een Privacy Reglement?

We hebben in dit Privacy Reglement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Reglement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van ElkWelzijn bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met ElkWelzijn worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Reglement van toepassing?

Dit Privacy Reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die ElkWelzijn van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt ElkWelzijn persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van ElkWelzijn bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of samenwerkingspartners van ElkWelzijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is stichting ElkWelzijn, gevestigd aan de Meerlaan 22 te Culemborg. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt ElkWelzijn uw persoonsgegevens?

ElkWelzijn mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 1. uw toestemming;
 2. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 3. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 4. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om vitale belangen van betrokkene te beschermen;
 5. algemeen belang of uitoefenen openbaar gezag;
 6. behartigen rechtvaardige belangen.

ElkWelzijn verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve dienstverlening. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

 • Het bieden van individuele ondersteuning aan jongeren, ouderen, mantelzorgers
 • Het bieden van ondersteuning aan een burgerinitiatief
 • Het bemiddelen tussen buurtbewoners met een hulpvraag en hulpgevers
 • Het bemiddelen bij burenruzies
 • Het bemiddelen naar vrijwilligerswerk
 • Het maken van koppelingen met een vrijwilliger bij één van onze projecten (o.a. boekbezoek, maatjes, voorleescorso, Coach4You)
 • Het deelnemen aan een telefooncirkel
 • Het deelnemen aan een groepsactiviteit of training
Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft ElkWelzijn passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van ElkWelzijn onderschrijven het Privacy Protocol van ElkWelzijn.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen ElkWelzijn niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van ElkWelzijn is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door ElkWelzijn zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

ElkWelzijn bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
ElkWelzijn kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent ElkWelzijn haar medewerking.

Recht op inzage in uw gegevens

Heeft u te maken met ElkWelzijn en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op vergeten te worden

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ElkWelzijn onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ElkWelzijn kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u een schriftelijk verzoek indienen per mail of brief, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. De contactgegevens staan onderaan dit reglement.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Over dit Privacy Reglement

ElkWelzijn kan dit Privacy Reglement aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Reglement? Neem dan gerust contact met ons op.