Netwerk Vrijwilligers

Het Netwerk Vrijwilligers begon in 2015 als netwerk voor zorg- en welzijnsorganisaties in Culemborg. Inmiddels bestaat het netwerk uit zo’n 35 organisaties, vaak vertegenwoordigd door de vrijwilligerscoördinator. Er komen tegenwoordig ook organisaties die buiten de oorspronkelijke zorg- en welzijnssector vallen. Zo zijn bijvoorbeeld Vrijstad Energie en de gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein deelnemer geworden. Het is een initiatief van ElkWelzijn en wordt van hieruit aangestuurd.

 

Ervaringen vrijwilligerswerk delen

De opzet van het Netwerk is dat deelnemers ervaringen, vragen en zorgen delen over vrijwilligerswerk in hun organisatie. Dat ze geïnspireerd en gestimuleerd raken door elkaars aanpak. Maar ook dat ze gemeenschappelijke knelpunten signaleren en naar oplossingen zoeken. Het Netwerk biedt verbondenheid en steun aan de deelnemers.

Tegelijkertijd is het de plaats waar veel nieuwe informatie wordt ingebracht. Er worden ontwikkelingen, trends en knelpunten in de Culemborgse samenleving gesignaleerd met daarbij de consequenties voor vrijwilligerswerk. Belangrijke informatie daarover wordt gedeeld met de gemeente, ElkWelzijn functioneert dan als intermediair.

Gezamenlijke thema’s

Het Netwerk houdt zich ook bezig met praktische zaken zoals het gezamenlijk werven van vrijwilligers (bijvoorbeeld via het aanboren van nieuwe doelgroepen), het verzorgen van publiciteit en het organiseren van scholings- en trainingsactiviteiten. Hieruit is onder andere het platform ‘Culemborg voor Elkaar’ voortgekomen. Het netwerk steunt dit platform en geeft het mede vorm.

Aansturing

Dorine Ottevanger, directeur-bestuurder van ElkWelzijn, is voorzitter van het Netwerk. Sandra Rigter is haar rechterhand. Samen regelen ze de aansturing, bewaken ze het functioneren en zijn er alert op dat het Netwerk met haar tijd meegroeit.

Sandra is verbinder, trekker en bewaker. Ze houdt in de gaten dat afgesproken activiteiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, zorgt dat mensen die daarvoor nodig zijn worden gevonden en dat informatie op de goede plaats terecht komt. Dorine is de verbinder richting de gemeente en eventuele andere partners en bewaakt de inhoud. Sandra is binnen ElkWelzijn coördinator van het VIP, het Vrijwilligers Informatie Punt.

Gezamenlijke bijeenkomsten

Het Netwerk bestaat ruim 8 jaar, het werd opgericht na de invoering van de WMO (wet op de maatschappelijke ondersteuning). Het ontwikkelt zich nog steeds. Er is 3x per jaar een gezamenlijke bijeenkomst (‘Breed Netwerk’ genoemd). Die worden druk bezocht.

Deelname is op uitnodiging of op eigen initiatief en naar eigen inzicht in te vullen. Iemand van een nieuwe organisatie kan gewoon meedoen en kijken wat het oplevert. Wel wordt van deelnemers verwacht dat ze iets halen en iets brengen.

Netwerkborrels

Naast de formele bijeenkomsten van het Breed Netwerk worden er netwerkborrels georganiseerd. Die hebben een informeler karakter waar mensen elkaar kunnen aanspreken en ervaringen kunnen uitwisselen. Er worden ook professionals van de sociale teams uitgenodigd zodat verbinding gemaakt kan worden tussen vrijwilligerswerk en professionele eerstelijnszorg.

Praktijknetwerken

Een derde activiteit zijn de praktijknetwerken. Ze bestaan nog niet zo lang en komen voort uit de behoefte om met meer concrete thema’s aan de slag te gaan. Daarvoor is in het Brede Netwerk niet genoeg ruimte. Momenteel zijn er vier praktijknetwerken met een eigen thema:

  1. Financiële problematiek en rondkomen
  2. Ouderen en langer thuis wonen
  3. Ontmoeten en ontmoetingsmomenten (in buurthuizen bijvoorbeeld)
  4. Achterstand in leren en/of ontwikkeling.

Deelnemers aan een themagebonden praktijknetwerk zijn organisaties waarvan de vrijwilligers werken met mensen die kwetsbaar zijn in zaken die op dat thema aansluiten.

De moeite waard

Het Netwerk heeft echt waarde voor vrijwilligerscoördinatoren binnen organisaties, vaak een solitaire functie. Dat solitaire wordt hier gecompenseerd. Deelnemers zijn betrokken, ze dragen veel aan, leren van elkaar en horen veel nieuwe dingen. De samenwerking is vruchtbaar en vaak blijven mensen na afloop ‘hangen’ om nog wat verder te netwerken. Dit Netwerk is echt de place-to-be voor organisaties die met vrijwilligers werken.

Bovendien levert het ElkWelzijn ook veel op: doordat we met zo’n breed palet aan organisaties samenwerken geeft het bijvoorbeeld goed inzicht in nieuwe ontwikkelingen waardoor Culemborgers tussen de wal en het schip kunnen vallen. Het helpt ons om adequaat beleid te ontwikkelen, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en om onze rol als adviseur en informant van de gemeente waar te maken.

Aanmelden of een keer sfeer proeven?

Wil je meer weten over dit netwerk of zelf een keer aansluiten, neem dan contact op met Sandra Rigter, srigter@elkwelzijn.nl, 06-83 52 51 08

Deelnemende organisaties


Wervingsfilmpjes nieuwe vrijwilligers

In 2019 heeft het netwerk een campagne uitgevoerd om vrijwilligers te werven. Naast een grote advertentie in het midden van de Culemborgse Courant heeft een aantal organisaties ook een filmpje gemaakt voor toekomstige vrijwilligers. We hebben ze verzameld in een afspeellijst op YouTube.

Contact

Sandra Rigter-1_hr

Sandra Rigter

T 06-83 52 51 08
E srigter@elkwelzijn.nl